Søk Rødliste Med rammer

Potamogetonaceae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

9

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Potamogeton compressus bendeltjernaks bendeltjønnaks EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton friesii broddtjernaks NT B2b(iii) L PåH Fo Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton lucens blanktjernaks VU A4bc L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton pusillus granntjernaks EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton rutilus stivtjernaks NT B2b(iii) L Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton trichoides knortetjernaks EN B2a(ii)b(iii); D1 L SA Fo Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia pectinata busttjernaks NT A4bc; B2b(ii,iv) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia vaginata sliretjernaks VU D2 L Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Zannichellia palustris vasskrans småvasskrans krypvasskrans stilkvasskrans EN B2a(i)b(ii,iii,iv) M F L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)