Søk Rødliste Med rammer

Isotomidae

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

13

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Cryptopygus albaredai VU D2 Ky Na MF Fo PåH Antatt Kjent Spretthaler
Cryptopygus exilis VU D2 Ky Fl PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky PåH Kjent Spretthaler
Folsomia microchaeta NT A4c; D2 A Kl Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Folsomides marchicus EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B MF PåH Kjent Kjent Spretthaler
Jesenikia filiformis NT D2 Ky MF PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Marisotoma tenuicornis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Martynovella nana DD S Kjent Kjent Spretthaler
Pachyotoma crassicauda VU D2 F Fo PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Proisotoma ripicola VU D2 Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Pseudanurophorus psammophilus DD Ky PåH Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Scutisotoma subarctica NT A2ac+4c I A Kl Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Vertagopus arcticus NT A3c+4c; D2 A Kl Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler