Søk Rødliste Med rammer

Collembola

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

52

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Anurida denisi VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Anurida uniformis VU D2 Fl PåH Kjent Spretthaler
Anuridella marina VU D2 F MF Fo PåH Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Anuridella submarina VU D2 F PåH Kjent Kjent Spretthaler
Archaphorura serratotuberculata VU D2 S PåH Kjent Kjent Spretthaler
Arrhopalites sericus VU D2 S PåH Kjent Spretthaler
Axenyllodes echinatus VU D2 Ky S Na PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Cassagnaudiella pruinosa EN B2a(i,ii)b(ii,iii) B PåH Kjent Spretthaler
Choreutinula kulla EN B1a(ii)b(ii,iii,iv)+2a(ii)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Kjent Spretthaler
Cryptopygus albaredai VU D2 Ky Na MF Fo PåH Antatt Kjent Spretthaler
Cryptopygus exilis VU D2 Ky Fl PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Spretthaler
Cryptopygus scapellifer VU D2 Ky PåH Kjent Spretthaler
Folsomia microchaeta NT A4c; D2 A Kl Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Folsomides marchicus EN B1a(i,ii)b(ii,iii)+2a(i,ii)b(ii,iii) Ky B MF PåH Kjent Kjent Spretthaler
Friesea baltica NT B2a((i))b(ii,iii,iv); D2 Ky PåH Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Heterosminthurus bilineatus DD Ky Kjent Spretthaler
Hypogastrura litoralis DD F Ky Kjent Spretthaler
Jesenikia filiformis NT D2 Ky MF PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Mackenziella psocoides DD F Ky Kjent Spretthaler
Marisotoma tenuicornis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Martynovella nana DD S Kjent Kjent Spretthaler
Mesaphorura petterdassi NT D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Mesaphorura pongei NT D2 Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Spretthaler
Micranurida sensillata EN B2a(ii)b(ii,iii,iv) Ky MF PåH Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Neelus murinus DD S PåH Kjent Spretthaler
Oligaphorura ursi NT D2 V Fl I Kl PåH Kjent Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Oncopodura crassicornis EN B1a(i,ii)b(iii,iv)+2a(i,ii)b(iii,iv) F Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Onychiurus volinensis VU B1a(i,ii)b(ii,iii,iv)+2a(i,ii)b(ii,iii,iv) F Ky MF PåH Kjent Kjent Kjent Antatt Spretthaler
Pachyotoma crassicauda VU D2 F Fo PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Pongeiella falca VU D2 Ky MF PåH Kjent Spretthaler
Proisotoma ripicola VU D2 Fl PåH Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Protaphorura boedvarssoni VU D2 V PåH Kjent Kjent Spretthaler
Psammophorura gedanica VU D2 F Ky MF PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Pseudanurophorus psammophilus DD Ky PåH Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Pseudosinella sexoculata DD Kjent Spretthaler
Pseudostachia populosa VU D2 Ky Na MF Fo PåH Kjent Spretthaler
Scaphaphorura arenaria VU D2 F Ky MF PåH Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Scutisotoma subarctica NT A2ac+4c I A Kl Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Spretthaler
Sminthurides pseudassimilis VU D2 V PåH Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Spretthaler
Sminthurides signatus EN B2a(i,ii)b(i,ii,iii,iv) V Na PåH Kjent Spretthaler
Spatulosminthurus flaviceps VU D2 F PåH Fo Kjent Spretthaler
Sphaeridia furcata VU D2 V PåH Kjent Spretthaler
Stenaphorura denisi VU D2 S PåH Kjent Spretthaler
Thalassaphorura halophila VU D2 F Fo PåH Kjent Spretthaler
Thaumanura carolii DD S PåH Kjent Spretthaler
Uralaphorura schilovi NT D2 A Kl Kjent Kjent Spretthaler
Vertagopus arcticus NT A3c+4c; D2 A Kl Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Spretthaler
Wankeliella pongei DD S Kjent Spretthaler
Willemia unispina DD S PåH Kjent Spretthaler
Xenylla acauda EN B1a(ii)b(ii,iii) Ky MF PåH Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Spretthaler
Xenylla tullbergi VU D2 Ky S MF PåH Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Spretthaler
Xenyllodes psammo VU D2 Ky Fo PåH Kjent Spretthaler