Søk Rødliste Med rammer

Chordata

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

132

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Accipiter gentilis hønsehauk NT C1 S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Alauda arvensis sanglerke VU A2ac Ky Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Alca torda alke VU° A2b M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas acuta stjertand NT C1; D1 L V UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anas clypeata skjeand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Anas querquedula knekkand EN D1 L V PåH UNo Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Anas strepera snadderand NT° D1 L V PåH UNo Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Anguilla anguilla ål CR A3bd M L PåH Fo TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Fisk
Anser erythropus dverggås CR D1 L V A MF UNo Kjent Fugl (Norge)
Anser fabalis sædgås taigasædgås VU D1 L V MF UNo Kjent Antatt Antatt Kjent Fugl (Norge)
Aplidium proliferum DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Apus apus tårnseiler NT A2a Å K Ko UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Aythya marila bergand VU C1 L A TM UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Bathyraja spinicauda gråskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Bubo bubo hubro EN C1 Ky S SA TM PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Bubo scandiacus snøugle EN° D1 A SA Kl UNo Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Carduelis cannabina tornirisk NT A2a Ky K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Carduelis flavirostris bergirisk NT A2a Ky B UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Carpodacus erythrinus rosenfink VU A2a V Ky S K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Cepphus grylle teist VU A2a M F Ky FA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Cetorhinus maximus brugde EN A1ad M Fo TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Charadrius dubius dverglo NT° D1 L Ko MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Chroicocephalus ridibundus hettemåke NT A2a L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus aeruginosus sivhauk VU° D1 L V MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Circus cyaneus myrhauk VU D1 S A MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Columba livia klippedue RE Fugl (Norge)
Coronella austriaca slettsnok NT C1 Ky B K MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Coturnix coturnix vaktel NT° D1 Å K PåH UNo Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Crex crex åkerrikse CR D1 Å K PåH UNo Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Cyclopteropsis mcalpini dvergkjeks DD M PåH Fisk
Dipturus intermedius storskate CR A2a M TM Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Dipturus nidarosiensis svartskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Fisk
Distaplia livida blysekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Emberiza calandra kornspurv RE Fugl (Norge)
Emberiza hortulana hortulan CR C2a(ii) K PåH UNo Kjent Fugl (Norge)
Emberiza pusilla dvergspurv EN° D1 S UNo Fugl (Norge)
Emberiza rustica vierspurv EN D1 V S UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Eugyra islandica DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Falco rusticolus jaktfalk NT D1 A MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Falco subbuteo lerkefalk VU° D1 V S UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fratercula arctica lunde VU A2b M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Fulmarus glacialis havhest NT° A2a; C1 M Ky SA Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Galeorhinus galeus gråhai DD M TM Fisk
Galerida cristata topplerke RE Fugl (Norge)
Gallinula chloropus sivhøne NT D1 L V UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Gavia adamsii gulnebblom NT D1 M UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Gavia arctica storlom NT C1 L MF PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Gymnammodytes semisquamatus glattsil DD M PåH TM Fisk
Hetrostigma reptans krypsekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Hydrobates leucorhous stormsvale NT° D1 M Ky Ukj Kjent Kjent Fugl (Norge)
Lamna nasus håbrann VU° A1ad M Fo Kl TM Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Lanius collurio tornskate NT A2a S K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Lanius excubitor varsler krattvarsler NT D1 S UNo Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Larus canus fiskemåke NT A2bc M L Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Lethenteron camtschaticum arktisk niøye DD M L PåH Fisk
Leucoraja fullonica nebbskate NT A2a M TM Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Fisk
Lissoclinum perforatum DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Locustella naevia gresshoppesanger VU° D1 V K UNo Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Lullula arborea trelerke NT° D1 S UNo Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Fugl (Norge)
Luscinia luscinia nattergal NT D1 V K UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Melanitta fusca sjøorre NT D1 L A MF TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Melanitta nigra svartand NT A2a L MF Ukj Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Mergellus albellus lappfiskand VU° D1 L UNo Kjent Kjent Fugl (Norge)
Molgula mira DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Molva dypterygia blålange EN A1d M MF TM Antatt Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Myoxocephalus quadricornis hornulke DD L PåH Fo Fisk
Numenius arquata storspove NT C1 Ky Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Pandion haliaetus fiskeørn NT° D1 L V S MF UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Panurus biarmicus skjeggmeis NT° D1 V UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Perdix perdix rapphøne RE V K Fugl (Norge)
Pernis apivorus vepsevåk VU A2bc S MF PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Phoenicurus ochruros svartrødstjert VU° D1 Ko UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Antatt Fugl (Norge)
Phylloscopus borealis lappsanger NT° D1 S UNo Kjent Kjent Fugl (Norge)
Pinicola enucleator konglebit NT D1 S UNo Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Fugl (Norge)
Podiceps cristatus toppdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Polysticta stelleri stellerand VU C1 M Fo UNo Kjent Fugl (Norge)
Porzana porzana myrrikse EN D1 V PåH UNo Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Antatt Antatt Fugl (Norge)
Rallus aquaticus vannrikse VU° D1 V PåH UNo Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Rana arvalis spissnutefrosk NT A2c+3c L V Fl K PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Rana lessonae damfrosk kontinental damfrosk CR B1b(iii)c(v)+2b(iii)c(v); C2a(i,ii)b; D1 L V Kjent Amfibier, reptiler
Rissa tridactyla krykkje EN A2b M Ky Ko SA MF Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Saxicola torquatus svartstrupe afrikasvartstrupe NT° D1 Ky K Na Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Sebastes marinus vanlig uer EN A2ab+4b M MF Fo TM Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Sebastes mentella snabeluer VU A1ab M Fo TM Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Somniosus microcephalus håkjerring NT A3c M Fo Kl TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Squalus acanthias pigghå CR A2d M Fo Kl TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Streptopelia decaocto tyrkerdue VU C1 K Na Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Strix nebulosa lappugle VU° D1 S UNo Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Strix uralensis slagugle VU° D1 S PåH UNo Antatt Kjent Antatt Antatt Antatt Fugl (Norge)
Sturnus vulgaris stær NT A2ab Å K Ko PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Styela atlantica hesteskosekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Styela theeli hardangersekkdyr DD Armfotinger, pigghuder, kappedyr
Sylvia nisoria hauksanger CR D1 Ky K UNo Kjent Fugl (Norge)
Tachybaptus ruficollis dvergdykker NT° D1 L UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Theragra finnmarchica berlevågfisk alaskatorsk NT D1 M TM Kjent Kjent Kjent Kjent Fisk
Triturus cristatus storsalamander VU A2c L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Triturus vulgaris småsalamander NT A2c+3c; C2a(i) L V K FA PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Amfibier, reptiler
Uria aalge lomvi CR A2ab M Ky SA TM Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Uria lomvia polarlomvi VU° C1 M Ky SA Kjent Kjent Fugl (Norge)
Vanellus vanellus vipe NT A2ac V Å K PåH UNo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Fugl (Norge)
Neste