Søk Rødliste Med rammer

Carex

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

25

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Carex acutiformis rankstarr stautstarr VU B2a((i))b(iii) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex aff. bergrothii - slettet 10.01.2023 21:32:16 evjestarr EN B1a(i,ii)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(i,ii)b(i,ii,iii,iv,v) V PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex arctogena reinstarr NT A2bc F Fl A PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex bergrothii flarkstarr NT A4c; B1b(ii,iii,iv)+2b(ii,iii,iv) V PåH Kjent Karplanter (Norge)
Carex bicolor hvitstarr NT A4c; B2b(ii,iii,iv) V Fl I B A PåH Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex cespitosa tuestarr NT A4bc; B2b(ii,iii,iv) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex disperma veikstarr NT A4bc; B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex elata bunkestarr VU A4bc V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex extensa vipestarr VU D1 F PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex hartmanii hartmansstarr VU A4c F B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex heleonastes huldrestarr VU A4bc; B2a(i)b(iii,iv) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex holostoma kløftstarr NT A4bc; B2b(iii) B A Kl Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex jemtlandica jemtlandsstarr NT A4c; B2b(ii,iii,iv) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex lapponica lappstarr VU A3c V Kl Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex lepidocarpa nebbstarr NT A2bc V K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex pallens åsstarr VU D2 S Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex paniculata toppstarr VU A4bc V Fl PåH Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex pseudocyperus dronningstarr NT A4bc V Fl K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex punctata prikkstarr NT A4c; B2b(i,ii,iii,iv) F PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex rhynchophysa blærestarr NT A4bc; B1b(ii,iv)+2b(ii,iv) V Fl PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex riparia kjempestarr EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V Fl PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex rufina jøkelstarr NT A4bc Fl A Kl Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Carex scirpoidea grønlandsstarr VU B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii); D2 A Kl Kjent Karplanter (Norge)
Carex stylosa griffelstarr EN D1 S A Kjent Karplanter (Norge)
Carex tenuiflora trillingstarr NT A4bc; B2b(iii) V PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)