Søk Rødliste Med rammer

Asparagales

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

22

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Allium fistulosum pipeløk EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) Ko PåH Kjent Karplanter (Norge)
Allium scorodoprasum bakkeløk bendelløk NT A2ac; B2b(iii) B S Å K Ko PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Allium senescens EN B1a(ii)b(i,ii,iii,iv,v)+2a(ii)b(i,ii,iii,iv,v) B PåH Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Anacamptis morio narrmarihand NT B1b(iii)+2b(iii); D2 Ky B MF PåH Kjent Karplanter (Norge)
Anthericum ramosum småsandlilje RE B Karplanter (Norge)
Cephalanthera longifolia hvit skogfrue NT A4c; B2b(iii) S SA PåH Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cephalanthera rubra rød skogfrue EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v); D1 B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Cypripedium calceolus marisko NT A2abc+3c V B S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza purpurella purpurmarihand EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C1 F V Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza sambucina søstermarihand VU A4bc Ky B S Å K SA PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Dactylorhiza sphagnicola smalmarihand VU A4bc V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Epipactis palustris myrflangre EN A2abc; B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V Ky PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Epipogium aphyllum huldreblom NT A4c S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Herminium monorchis honningblom CR B1a(i)b(ii,iii,iv,v) F V PåH Kjent Karplanter (Norge)
Liparis loeselii fettblad RE V Karplanter (Norge)
Lysiella oligantha sibirnattfiol EN D1 B A SA Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Microstylis monophyllos knottblom EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v); C2a(i) V PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Neottia nidus-avis fuglereir NT A4c S PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Nigritella nigra svartkurle EN B2a(i)b(ii,iii,iv,v) V A K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Ophrys insectifera flueblom NT A4c V Ky B S K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Pseudorchis albida hvitkurle NT A4bc Ky S A K PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Antatt Karplanter (Norge)
Tractema verna kystblåstjerne VU A3c; B1a(ii)b(iii,iv)+2a(ii)b(iii,iv) B K PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)