Søk Rødliste Med rammer

Alismatales

Rødlistevurderinger

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Søk i Rødlista 2010

18

Art Species Norsk artsnavn Norwegian common name
Kategori
Category
Kriterier
Criteria
Hovedhabitat
Main habitat
Påvirkning
Impact factors
Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Skagerrak
Nordsjøen
Norskehavet
Barentshavet
Polhavet
Svalbard
Artsgruppe
Baldellia repens soleigro EN B1a(i,ii)c(v)+2a(i,ii)c(v) L Fo Kjent Karplanter (Norge)
Butomus umbellatus brudelys EN D1 L Kjent Karplanter (Norge)
Hydrocharis morsus-ranae froskebitt EN B2b(iii)c(i) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Lemna gibba klumpandemat RE L Karplanter (Norge)
Lemna trisulca korsandemat NT B2b(ii,iii,iv) L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Luronium natans flytegro VU B1a(ii)c(iv)+2a(ii)c(iv) L Kjent Karplanter (Norge)
Najas flexilis mykt havfruegras EN B2a(i)b(ii,iii,iv)c(v) L FA Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Najas marina stivt havfruegras EN B1b(ii,iii,iv,v)c(v)+2b(ii,iii,iv,v)c(v) M L PåH Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton compressus bendeltjernaks bendeltjønnaks EN B2a(ii)b(iii) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton friesii broddtjernaks NT B2b(iii) L PåH Fo Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton lucens blanktjernaks VU A4bc L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton pusillus granntjernaks EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv) L PåH Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton rutilus stivtjernaks NT B2b(iii) L Fo Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Potamogeton trichoides knortetjernaks EN B2a(ii)b(iii); D1 L SA Fo Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia pectinata busttjernaks NT A4bc; B2b(ii,iv) M L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Antatt Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Stuckenia vaginata sliretjernaks VU D2 L Fo Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Zannichellia palustris vasskrans småvasskrans krypvasskrans stilkvasskrans EN B2a(i)b(ii,iii,iv) M F L PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)
Zostera noltei dvergålegras EN B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v) M PåH Kjent Kjent Kjent Kjent Karplanter (Norge)