Søk Rødliste Med rammer

ENZostera noltei

dvergålegras

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Zostera noltei
EN
Karplanter (Norge)
B2a(i)b(i,ii,iii,iv,v)
EN

Artsinformasjon

5

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Utbredelsesområde (i) Forekomstareal (ii) Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv) Antall reproduserende individ (v)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Dvergålegras (Zostera noltei) vurderes som sterkt truet (EN) fordi den har hatt en sterk tilbakegang, som kan fortsette, fordi utbredelsen er blitt fragmentert, og fordi dens naturtyper er utsatte. Arten er strengt knyttet til til havstrand med finkornet bunn, ofte leirholdige bukter som er beskyttet mot grov sjø. Flere lokaliteter er brakkvassviker og -poller. Den har hatt en meget oppdelt utbredelse med forekomster i Øf Råde og Moss, Ak Frogn (?) og Asker, Vf Sande, Re, Tønsberg og Larvik, Ro Sola og Tysvær, og Ho Bømlo, Stord, Kvinnherad og Kvam. Arten er dokumentert sikkert fra 8 lokaliteter. Det er tidligere dokumentert 18 lokaliteter, det er en nedgang på 10. Det er imidlertid knyttet usikkerhet til fire av disse lokalitetene. Etter 1990 er arten dokumentert fra Øf Råde: Kråkstadfjorden (2002), Vf Tønsberg: Bliksekilen (1993) og Larvik: Hummerbakkfjorden (1990), Skjeggestadholmen (1993) og Vikerøya (2009), Ro Sola: Hafrsfjord (1997-1998, flere delbestander) og Tysvær: Førlandsvågen (2001), og Ho Stord (1996, flere småforekomster). Inngrep i gruntvassområder synes å være en årsak til tilbakegangen, men arten synes også å ha forsvunnet fra lokaliteter der det ikke har skjedd noen åpenbare inngrep. En tidligere god lokalitet i Hystad naturreservat (Stord) er blitt borte de seinere årene. Den ble ettersøkt i 2009, men ikke funnet. Årsaken skal være at den beites kraftig av knoppsvaner (Lundberg 2009). Knoppsvaner er trolig et problem for arten i Førlandsvågen også (det er svaner der, og planten er de seinere år ikke blitt funnet rotfast, men bare som løsrevne individer). Den finnes imidlertid fortsatt på den store lokaliteten på Huglo (Stord) og i Kvam ((Lundberg 2009).

Dvergålegras er utbredt langs kystene av Vest-Europa, Middelhavet, Svartehavet, Det kaspiske hav, og Øst-Asia i Japan og Russisk Fjerne Østen.

Hovedhabitat

 • Saltvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Marint  > Fjæresone-sjø
  • littoralbasseng
  • poll
 • Marint  > Fjord
  • sterkt ferskvannspåvirket
 • Marint
  • Kil
 • Marine systemer  > Løs bunn  > eufotisk bunn
  • ålegraseng
 • Marint  > uorganisk substrat  > bløtbunn
  • sandbunn
  • silt- og leirbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i marine miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen (inkl. moloer og havneanlegg)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Åpning av innløp til poller
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Lundberg, A. 2009. Handlingsplan for dvergålegras (Zostera noltii) i Norge. Høyringsutkast. DN 2009