Søk Rødliste Med rammer

VUZelotes electus

strandsvartedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Zelotes electus
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun ett kjent fun fra Norge (Farsund) og arten er også sjelden i Sverige (nord til Gotland) og Finland (kun ett funn), ellers spredt langs kysten av Storbritannia og i kontinental-Europa. Zelotes electus er varmekjær og tas oftest i detritus og vegetasjon på sanddyner eller åpne, tørre lokaliteter (kontinentet). Den kjente nordiske utbredelsen tilsier at arten har et snevert utbredelsepotensiale i Norge, sannsynligvis begrenset til Oslofjorden og Sørlandskysten. Habitatet er utsatt for betydelig menneskelig press, forekomsten må forventes å være fragmentert og arten må følgelig beskrives som lokal. Arten vurderes som VU etter kriteriet D2.

Arten er gjenfunnet i nærheten av den opprinnelige lokaliteten av Harald Løvbrekke (Løvbrekke 2009). Dette påvirker ikke tidligere rødlistevurdering og tidligere kategori beholdes.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • kulturmarkskalkeng
    • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Utvinning (gruvedrift og steinbrudd)
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Harald Løvbrekke 2009. Noen edderkoppfunn fra Rogaland og Vest-Agder 2008-2009. Insekt-Nytt 34 (4): 13-19
 • Klausen, F. E. 1974. Spiders new to Norway. Norsk ent. Tidskr. 21: 191-194