Søk Rødliste Med rammer

NTXysticus kochi

gruskrabbeedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Xysticus kochi
NT
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 4000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun få funn, alle fra Oslofjorden, foreligger. Basert på utbredelsen i våre naboland er det sannsynlig at denne arten er begrenset til Sørlandkysten og Oslofjordområdet. Den finnes på ulike vegetasjonstyper som ikke kan sies å være sjeldne, men arten ser ut til å være lokalt forekommende. Selv når det tas høyde for mørketall med hensyn til forekomst vurderes arten som NT etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii). Usikkerheten omkring totalutbedelse gjør at B1-kriteriet ikke anvendes i dette tilfellet.

Ingen kjente nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Kulturmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Kulturmark  > Kulturmarkseng
  • engflate
  • engkant
 • Kulturmark
  • Kystlynghei
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Jordbruk
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1986. Notes on new and rare spiders in Norway. Norsk ent. Tidskr. 33: 105-107