Søk Rødliste Med rammer

VUXenyllodes psammo

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Xenyllodes psammo
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble oppdaget i sanddyneområdet på Brusand i Hå i 2009 og beskrevet derefra (typelokalitet) som ny for vitenskapen (Fjellberg 2009). Den forekommer over en strekning på 2-3 kilometer men er hittil ikke sett på andre sandstrender i Rogaland eller lignende strender i Vest Agder (Kviljo-Lomsesanden). Den er funnet i mange prøver fra rotsonen av strandrug (Ammophila arenaria), til dels i gamle og dypt nedgravde røtter i dynefronten. Ingen funn fra den vegetasjonsløse forstranda. Arten har reduserte øyne og kroppspigment, noe som kan tolkes som en tilpasning til nedgravd levesett. Den nærstående arten X. armata har velutviklete øyne og mørk farge, og forekommer i fuktig strø i bakkanten av dyneområdet. Arten vil sannsynligvis dukke opp i andre sandområder men er neppe vanlig. I så fall burde den vært funnet allerede. Det er derfor grunn til å vurdere den etter D-kriteriene, noe som gir kategorien VU. Potensielle trusler mot forekomsten er tråkk/slitasje (rekreasjon) og forurensning (utslipp til havs).

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • stabilisert/grå dyne
  • ustabil/hvit dyne
  • erodert dyne
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • varme sandsubstrater

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Organiske gifter (PAH mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2009. Xenyllodes psammo sp. n. and Halisotoma arenicola sp. n. Two new Norwegian species of psammophilic Collembola (Odontellidae, Isotomidae). Norwegian Journal of Entomology 56,: 131-139.