Søk Rødliste Med rammer

VUXenylla tullbergi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Xenylla tullbergi
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten har et fåtall funn fra Akershus og Vestfold i strandnære habitater (tørrenger, mose i skogbunn, under bark på døde trær). Ingen øvrige funn fra Norden, ellers stort sett i Mellomeuropa. Det er sannsynlig at flere forekomster vil bli oppdaget rundt Oslofjorden og litt ned på Sørlandet, men fraværet av andre funn fra Norden indikerer at vi har en unik bestand i Norge. Arten er ikke utelukkende knyttet til strandenger, men vår funn fra skog ligger også nær sjøen og artens habitater er utsatt for slitasje (turisme, landbruk, utbygging) og kraftig fragmentering på lengre sikt. Det virker rimelig å vurdere arten etter B-kriteriene der den ender i kategorien VU.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • moderat tørkeutsatt mark
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater
  • ikke saltpåvirket
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater
 • Terrestrisk
  • organisk jord
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier
  • I bark eller ved

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184