Søk Rødliste Med rammer

ENXenylla acauda

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Xenylla acauda
EN
Spretthaler
B1a(ii)b(ii,iii)

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 5000 km²

≤ 5

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii)

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til tørre kystnære sandområder med et fåtall funn fra Vestfold og Telemark. I Sverige bare fra Skåne og Bohuslän, i Danmark fra Bornholm. Ikke i Finnland. Ellers spredt forekomst i Europa der våre funn ligger ved nordgrensen. Habitatet er relativt godt undersøkt og vi kan anta at arten har en utbredelse begrenset til kysten langs Oslofjorden og et stykke ned på Sørlandet. Tørre strandenger er under sterkt press i den aktuelle landsdelen, habitatet er fragmentert og arten er truet på lang sikt. Dette gir grunnlag for å vurdere arten etter B-kriteriene som gir kategorien EN.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • tørre substrater
    • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184