Søk Rødliste Med rammer

DDWillemia unispina

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Willemia unispina
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

Helt ukjent

Helt ukjent

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra typelokaliteten, en skogdekket bratt rasmark (lind, alm) med tett undervegetasjon av ramsløk like over fergeleiet i Hattvik, Os. Den er tatt to år på rad, i flere jordprøver. Arten har en særdeles karakteristisk morfologi og er neppe oversett. Det er antatt at den tilhører et vestlig element som potesielt kan forekomme på de britiske øyer. Det foregår plukkhogst i området. En avvirkning av skogen på typelokaliteten kan føre til erosjon og evt. uttørking av substratet og vil være en trussel mot arten. Naturtypen er ikke godt undersøkt på Vestlandet og det er vanskelig å vurdere hvorvidt arten er vanlig eller ikke. Inntil mer kunnskap foreligger bør arten settes til DD.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmark
  • Ras- og skredområder
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig omdannet råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • (Uten tittel)
 • Fjellberg, A. 2007. Willemia unispina sp. n. A new species of Collembola (Hypogastruridae) from West Norway. Norwegian Journal of Entomology 54: 33-35