Søk Rødliste Med rammer

DDWesmaelius balticus

marehalmbladlusløve

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun én hunn av denne arten er kjent fra Norge: Reve, Klepp, Rogaland, 29.V.1936, leg. F. Jensen (Greve 1967). Utbredelsen er begrenset til kystregioner av Nordsjøen og Østersjøen. Den skal være knyttet til sanddyneområder med marehalm langs kysten (med få unntak), en habitattype som ikke er helt uvanlig i Klepp. Den har vært ettersøkt ved noen anledninger i det aktuelle området (Jæren), men ikke gjenfunnet. Vi har imidlertid ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering, og ingen kategorier mellom LC og CR kan foreløpig utelukkes. Arten plasseres derfor, i påvente av flere data, i kategori DD

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land  > tørre substrater
  • normalvarme sandsubstrater
   • Tilstandsvariasjon til livsmedium
    • Slitasje og slitasjebetinget erosjon

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat
  • Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Greve, L. 1987. Nettvinger, kamelhalsfluer og mudderfluer. Norske Insekttabeller . 12: 1 - 43
 • Greve, Lita. 1967. Wesmaelius balticus Theder, 1931 New to Norway. Norsk Entomologisk Tidsskrift. 14: 96-97