Søk Rødliste Med rammer

DDWankeliella pongei

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Wankeliella pongei
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger bare ett funn (en jordprøve med flere individer) fra Grorud naturreservat ved Kristiansand, 24.04.1994 (A.Fjellberg), i løvskogsjord. Arten antas å ha en videre utbredelse i løvskoger på Sørlandt, men disse er lite undersøkt. På Island er arten funnet flere steder i gammel bjerkeskog, men ellers er det ingen andre nordiske funn. Dersom arten viser seg å være videre utbredt i Norge, og det ikke er noen aktuelle trusler mot habitatet, bør den settes i kategorien LC. Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • frisk mark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184