Søk Rødliste Med rammer

NTUralaphorura schilovi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Uralaphorura schilovi
NT
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

> 50 %

> 50 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er hittil bare funnet på et fåtall lokaliteter i kystfjella (450-1.250 m) i Troms og vest-Finnmark der den går i mose og lav på eksponerte knauser og steinblokker, spesielt på utkikksplasser for fugl der det blir en nitrofil vegetasjon (gjødseleffekt). Den er ellers kjent fra N.Russland og Sibir til øst for Taimyr. De norske forekomstene utgjør vestgrensen. Arten er muligens vidt utbredt i kystfjella i Nord Norge, men bør stå på Rødlista inntil dette er dokumentert. Forekomstene er naturlig fragmentert ettersom arten bare finnes over en viss høyde (ikke i lavlandet). En klimaendring med høyere temperatur kan være en trussel mot arten. Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene, men økt kunnskap kan aktualisere en revurdering etter B- eller A-kriterier.

Hovedhabitat

 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra
  • avblåst rabbe
 • Arktisk-alpin fastmark  > Snøleie
  • moderat snøleie
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr lite omdannet råhumus
  • flytjordsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer
  • Regionale
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Babenko, A. & A. Fjellberg 2006. Collembola Septentrionale. A catalogue of springtails of the Arctic regions. KMK Scientific Press, Moscow. 190 pp.