Søk Rødliste Med rammer

NTTroxochrota scabra

ugleedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Troxochrota scabra
NT
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 4000 km²

Ja

1

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En østlig art med sin vestligste kjente forekomst i nettopp Norge. Den er forøvrig begrenset til sydlige deler av Sverige og Finland og det samme er nok tilfellet i vårt land. Troxochrota scabra er knyttet til mosedominerte fuktige lokaliteter i skog og har således et godt forekomstpotensial i Norge og mørketallene er utvilsomt store. På den annen side blir arten sjelden funnet og gir inntrykk av å være lokal med en fragmentert utbredelse. På denne bakgrunn vurderes arten som NT etter kriteriene B2a(i,ii)b(iii).

Ingen kjente funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40