Søk Rødliste Med rammer

DDTrogulus tricarinatus

flatvevkjerring

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trogulus tricarinatus
DD
Edderkoppdyr

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Trogulus tricarinatus er kun kjent fra ett eksemplar, tatt i en hage i Arendal, Aust-Agder, i fallfelle som sto ute i perioden juni--september 1981 (Solhøy 1982). Artens utbredelsesområde i Europa inkluderer søndre deler av Danmark og Sverige (Martens 1978, Gärdenfors 2005, 2006), og det er ikke helt utenkelig at en (relikt)populasjon også kan finnes i Norge. Det er imidlertid heller ikke usannsynlig at arten er innført, f.eks. med hageplanter. Arten er liten og kryptisk, og det må en ganske stor innsats til for å påvise den, selv i områder hvor den finnes naturlig (Gärdenfors 2006). Den plasseres derfor foreløpig som DD på rødlisten, ettersom ingen kategorier helt kan utelukkes, Hvis det viser seg å være en naturlig populasjon i Norge, vil den kunne få en høy rødlistekategori, ettersom områdene trues av fortsatt nedbygging. Arten er rødlistet som NT i Sverige (Gärdenfors 2005).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Fastmark
  • Ravine
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
    • boreale lauvtrær
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > boligutbyggingsområder
  • forstads- og hagebebyggelse
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater  > ikke saltpåvirket  > fast fjell og blokk  > substrat med normalt tungmetallinnhold
  • kalkrik
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig lite omdannet råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Boligbebyggelse/boligutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gärdenfors, U. (red.). 2005. Rödlistade arter i Sverige 2005. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.
 • Gärdenfors, U. 2006. Trogulus tricarinatus. Sköldlocke. ArtDatabanken, SLU, faktablad. 1 s.
 • Martens, J. 1978. Spinnentiere, Arachnida. Weberknechte, Opiliones. VEB Gustav Fischer Verlag. Jena. 464 s.
 • Solhøy, T. 1982. Trogulus tricarinatus (L., 1767) (Opiliones, Trogulidae) recorded for the first time in Norway. Fauna norvegica Serie B 29 (1): 48