Søk Rødliste Med rammer

VUTrichophorum pumilum

krypsivaks njagoruošši

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Trichophorum pumilum
VU
Karplanter (Norge)
A4bc
NT

Artsinformasjon

15

5 - 25 %

< 1 %

> 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Krypsivaks (Trichophorum pumilum) vurderes, under noe tvil, som sårbar (VU), på grunn av formodet framtidig gjengroing av voksesteder ved redusert beitetrykk, kombinert med få lokaliteteter. Arten er bundet til kortvokst grashei- og myrvegetasjon på meget baserik grunn (kalkstein, dolomitt) og har delvis derfor en meget oppdelt utbredelse i Norge og ellers i verden (den er ikke hyppig i noe land). I Norge har arten en gruppe på 4-5 lokaliteter innen et område på ca. 22 x 5 km i He Folldal, Op Dovre og ST Oppdal (sentrert rundt Hjerkinn), en i Tr Tromsø Brattfjell (dolomitt), to i Tr Nordreisa Jøvaren og Snøfonnfjell (begge kalk), tre forekomstgrupper i Tr Kvænangen Nøklan, Skorpa og Kviteberg (alle dolomitt), en i Fi Alta Oskarnes (dolomitt), og en gruppe forekomster i Fi Porsanger tvers over fjorden ved Kolvik-Børselv (dolomitt og elvegrus). Et kart finnes hos Gjærevoll (1990), men det begynner å bli sterkt foreldet. Forekomstene i Sør-Norge er små, meget sårbare, og sterkt utsatt for gjengroing ved opphør av beite. Et par forekomster ligger også på potensiell dyrkningsjord. Forekomstene i Nord-Norge er større, men også her er redusert beite en risikofaktor, i tillegg til litt nedbygging (f.eks. i Porsanger) og foreløpig ikke realiserte planer om dolomittbrudd (både i Porsanger og Tromsø). G. Gaarder (pers. medd.) uttrykker bekymring for populasjonene ved Porsangerfjorden, kanskje de største i landet, ut fra erfaringer fra undersøkelser i 2009.

Krypsivaks har en spredt sirkumpolar utbredelse. Utenom Norge ligger de nærmeste kjente forekomstene i Karpatene, Alpene, Kaukasus, Ural, og i Labrador. De norske forekomstene er dermed meget isolerte og plantegeografisk interessante.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > snøbeskytta hei  > tørrgrasheier
  • kalktørrgrasfukthei
 • Kulturmark  > Boreal hei
  • boreal kalkhei
  • boreal kalkfukthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Gjærevoll, O. 1990. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. II. Alpine plants. Tapir, Trondheim.