Søk Rødliste Med rammer

VUTractema verna

kystblåstjerne

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Tractema verna
VU
Karplanter (Norge)
A3c; B1a(ii)b(iii,iv)+2a(ii)b(iii,iv)
VU

Artsinformasjon

7

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 20000 km²

< 500 km²

≤ 10

Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kystblåstjerne (Tractema verna) vurderes som sårbar (VU) fordi den har få forekomster og er knyttet til naturtyper i tilbakegang. Arten er knyttet til beitemark, tidligere slåtteeng og kysthei, oftest på noe baserik grunn. Den norske utbredelsen har omfattet Ro Karmøy: Høynes (sist dokumentert 1990), SF Solund: Gåsvær (intakt, se Larsen 2006), Flora: Skorpevågen (intakt, se Gaarder 2009) og Askvoll: flere forekomster bl.a. på øyene Alden, Værlandet og Bulandet (se nedenfor), og MR Haram: Hildrestranda med 2-3 forekomster (sist 2007). Lokalitetene i Haram har vært oppsøkt de seneste årene; bestandene der er redusert, og tilstanden er kritisk. I Askvoll er populasjonene større (Anonym 1996, Larsen 2006) og situasjonen for arten bedre. Larsen rapporterer fra Askvoll "56 lokaliteter [forekomster] ..., hvorav 29-37 var tidligere kjente ... avhengig av hvordan en lokalitet defineres ... Dette betyr at blåstjerne ble registrert på 19-27 nye lokaliteter, alle i Askvoll kommune". Økologien og skjøtselssituasjonen i Askvoll og Solund beskrives detaljert hos Larsen (2006).

Fægri (1960) mener kystblåstjerne for lenge siden ble utilsiktet innført til Norge fra Skottland, Shetland eller Færøyene. Arten er avhengig av tradisjonelt drevne arealer med fuktig eller frisk slått/beitemark. Noen delbestander ligger i bebygde områder der de kan bli negativt påvirket av inngrep.

Kystblåstjerne er en vesteuropeisk art med utbredelse langs Atlanterhavskysten fra Portugal til Færøyene og Sunnmøre samt i Pyreneene.

Hovedhabitat

 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt lågurtmark
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engflate  > veldrenert mark
  • lågurtkulturmarkseng
 • Kulturmark  > Kystlynghei
  • kalkkysthei
  • intermediær kysthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Anon. 1996. Vestlandsavdelingen [ekskursjon] 27.-28. mai [1995] Forsommer på Bulandet. Blyttia . 54: 100-101
 • Fægri, K. 1960. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. I. The coast plants.
 • Gaarder, G. (red.) 2009b. Biologisk mangfald i Flora kommune. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2009-57: 54 s. + vedlegg
 • Larsen, B.H. 2006. Kartlegging av kystblåstjerne Tractema verna i Askvoll og Solund kommuner i 2006, med forslag til skjøtsel og forvaltning av artens leveområder. Miljøfaglig Utredning Rapp. 2006-91: 1-88