Søk Rødliste Med rammer

VUTitanoeca nivalis

toprikket steinedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Titanoeca nivalis
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

5 - 25 %

1 - 5 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Titanoeca nivalis er kun funnet en gang i Norge, nemlig ved Nordvågen på Magerøy. Funnet er over 50 år gammelt. Arten er holarktisk og finnes normalt på skrinn mark under steiner og annet materiale. Den er tilsynelatende sjelden og spredt forekommende i Norge. Hovedutbredelsen i vårt land ligger temmelig sikkert i nordlige deler og endel mørketall må forventes, men det er likevel påfallende at flere funn ikke er gjort på et halvt hårhundre. Det er derfor god grunn til å vurdere arten som VU basert på kriterium D2.

Ingen nye funn siden 2006.

Hovedhabitat

 • Is, snø og breforland
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Is, snø og breforland  > Breforland og snøavsmeltingsområde
  • koloniseringsfasen
 • Berg, ur, grunnjordsystemer
  • Åpen ur og snørasmark
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • skrotemark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Skogbruk/avvirkning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogreising/treplantasjer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Holm, Å. 1960. Notes on Arctic spiders. Ark. Zool. 2: 511-514