Søk Rødliste Med rammer

DDThaumanura carolii

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Thaumanura carolii
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er bare funnet på en lokalitet ved Oslo -  i en gammel fuktskog langs Ljanselva (Nordstrand) der den lever i mose og strø på gamle nedbrutte læger av gran og diverse løvtrær (flere funn 2009). Habitattypen er bra undersøkt i Sør Norge og arten burde ha vært funnet flere steder dersom den er vanlig utbredt.  Hovedutbredelsen for arten er mellomeuropa med tidligere nordgrense i Polen. Arten settes foreløpig til katergorien DD da vi har for lite informasjon til å vurdere om den er truet eller ikke.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark
  • fuktmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig omdannet råhumus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • mosesubstrater
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved
  • sterkt nedbrutt ved

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Fjerning av dødt virke
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent