Søk Rødliste Med rammer

VUThalassaphorura halophila

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Thalassaphorura halophila
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

5 - 25 %

5 - 25 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i fjæresonen, i sand/grus og oppskyll. Kun ett norsk funn fra kysten av N.Trøndelag (Einvika, Flatanger). Ellers bare kjent fra Island, England og ett funn fra Skånekysten. Strandsonen er relativt godt undersøkt hos oss og arten burde ha dukket opp flere steder dersom den er vanlig utbredt. Tilhører trolig et vestlig faunaelement. Forurensning og fysiske inngrep i leveområdene er potensielle trusler. Den vurderes etter D-kriteriene da vi ikke har indikasjoner på at den er i tilbakegang.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Terrestrisk  > grovere uorganiske substrater
  • saltpåvirket substrat

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Oljeutslipp
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184