Søk Rødliste Med rammer

NTSyarinus strandi

bergmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Syarinus strandi
NT
Edderkoppdyr
B2b(ii)

Artsinformasjon

25 - 50 %

5 - 25 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er i nyere tid  kjent fra Rosendal i Hordaland (Klausen 1998), Gjøra i Sunndalen (leg. O. Hanssen), Frierflauene i Telemark og Risløkka i Akershus (K.M. Olsen pers. medd.). Ellers foreligger det gamle funn fra Suldal i Rogaland og Ål i Hallingdal, hvorfra den er beskrevet. Arten er ellers kun kjent fra Finland, Østerrike og Tyskland (Klausen 1998). Funnet i Hordaland er gjort i strøfall med råtnende oreved. Lokaliteten var beitemark  med gråoreskog nedmot en elv. (Klausen 1998). Funnet i Sunndalen er fra under bark på grov furuved som var hogd i nærheten. Veden lå ved et sagbruk nær elva, der det også er gråorskog. Funnet fra Risløkka var fra gråorskog langs forurenset bekk, mens funnet fra Frierfauene var fra kalkrik edelløvskogsskråning. Arten er trolig noe oversett i Norge, og det er usikkert om den er fragmenert eller i tilbakegang. Men flere funn i pressområder kan indikere at forekomstene er i tilbakegang. Dette er en norsk ansvarsart.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær  > boreale lauvtrær
    • gråor
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
   • Tilstand relatert til suksesjonsdynamikk i skog  > Tresjiktsukssesjonsstilstand
    • eldre skog
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig lite omdannet råhumus
 • Terrestrisk  > ved-livsmedier  > I bark eller ved  > levende eller nylig død
  • oreved

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Plukkhogst, tynning, vedhogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Ellingsen, E. 1903. Norske pseudoscorpioner Christiania Videnskabs-Selskabs Forhandlinger 5: 1-18
 • Klausen, F.E. 1975. Notes on the Pseudoscorpiones of Norway Norwegian Journal of Entomology 22: 63-65
 • Klausen, F.E. 1998. Additional records of pseudoscorpions fraom Norway Fauna norvegica 45: 100-102