Søk Rødliste Med rammer

VUStuckenia vaginata

sliretjernaks sliretjønnaks dohppavihti

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stuckenia vaginata
VU
Karplanter (Norge)
D2
VU

Artsinformasjon

5

1 - 5 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Sliretjønnaks (Stuckenia vaginata) vurderes som sårbar (VU) fordi den bare er sikkert kjent fra fem vatn innen fire 4-km-ruter, se Elven & al. (under forb.): No Brønnøy: Ytrevatnet og Storvatnet (gjenfunnet i 2009) på Torget og Hornsvatnet (ikke gjenfunnet i 2009), Tr Skånland: Tennvatnet (gjenfunnet i 2009), Fi Porsanger: et lite vatn nær Lakselv (funnet 2009). Forekomstene er stabile og det er lite negativ påvirkning på vatna for tida. Arten ble først oppdaget i Norge i 1993 (se Elven & Johansen 1984, Johansen & Elven 1985, Granmo & al. 1985). De forekomstene som ble oppdaget i 1983-1984 og den siste i 2009 er fortsatt de eneste kjente i Norge. Det er trolig et visst mørketall, men neppe høgt.

Sliretjønnaks har en svært oppdelt totalutbredetse. I Norden forekommer den ellers bare i brakkvann ved Bottenhavet og Bottenvika (Sverige, Finland), med de nærmeste forekomstene i Øst-Sibir og Sentral-Asia. Utbredelsen i Nord-Amerika er uklar på grunn av problemer med skille fra nærstående arter.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø  > klart vann
  • ekstremt mineralnæringsrik
  • mineralnæringsrik
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn

Påvirkningsfaktorer

 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Elven, R. & Johansen, V. 1984. Sliretjønnaks - Potamogeton vaginatus - ny for Norge. Blyttia. 42: 39-43
 • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. (red.) Under forberedelse. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. IV. Eastern and northeastern plants.
 • Granmo, A., Elven, R. & Edvardsen, H. 1985. Flora, plantegeografi og botaniske verneverdier i Kvitforsvassdraget, Evenes (Nordland) og Skånland (Troms). Polarflokken. 9: 5-76
 • Johansen, V. & Elven, R. 1985. Helgeland - et eldorado for vassplanter. Blyttia. 43: 22-32