Søk Rødliste Med rammer

VUStenaphorura denisi

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Stenaphorura denisi
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble oppdaget ny for Norge i 2008 på Hovedøya og Bleikøya i det indre fjordbassenget i Oslo. På Bleikøya kom den i en prøve fra en tørr skifer-rasmark, på Hovedøya i jord/strø i fuktig askeskog (to funn på ulikt tidspunkt). Ellers i Norden har arten en sørlig utbredelse med funn fra Skåne, Bornholm og Fyn. Funnstedene ved Oslo er mye brukte rekreasjonsområder og utsatt for markslitasje og tekniske inngrep. Øyene i det indre av Oslofjorden har en spesiell fauna/flora med begrenset forekomst. S. denisi kan godt høre til dette elementet og arten bør rødlistes inntil det evt. foreligger funn fra et større område som gjør at den kan nedgraderes. Den vurderes etter D-kriteriene da årsken til den begrensete forekomsten neppe skyldes fragmentering eller habitatforringelse (B-kriterier).

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > svært tørkeutsatt mark  > veldrenert mark
  • kalklavskog
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr omdannet råhumus
 • Landskap  > Ås- og fjelltopplandskap
  • Øy- og sundlandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184