Søk Rødliste Med rammer

VUSphaeridia furcata

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sphaeridia furcata
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten ble oppdaget ny for Norge i 2008 i Moutmarka, Tjøme, på to lokaliteter: En i fuktig gjengroingsmark i et nedlagt sandtak, en i våtmark langs et vannsig ut fra dammen Skjælva. Arten er relativt nylig beskrevet fra Tyskland (1989) og foreløpig lite kjent. Slekten har kun en annen art i Norden (S. pumilis) som er vidt utbredt. Alle nyere funn av pumilis er sjekket, og S. furcata synes foreløpig å være begrenset til lokaliteten på Tjøme. Ingen andre funn i Norden. Lokalitetene er mye brukt til rekreasjon og utsatt for markslitasje. Den ene forekomsten er truet av gjenvoksning (tidligere sandtak). Inntil vi får mer kunnskap om arten vurderes den etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer  > Modifisert våtmark
  • grøftet flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark
 • Landskap  > Fjord- og dallandskap
  • Åpent fjordlandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk
  • Opphørt/redusert drift
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.