Søk Rødliste Med rammer

VUSminthurides pseudassimilis

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sminthurides pseudassimilis
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten lever i myrer (Sphagnum) og i oppskyll langs småvann med takrør. I Norge kun fra fire lokaliteter i Hedmark, Buskerud og Vestfold. Videre utbredt i Sverige og Finnland. Tilhører antagelig et  østlig faunaelement. Drenering, forurensning og utbygging av leveområdene utgjør en trussel mot arten. Vurderes foreløpig etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmark  > Myrmassiv
  • høymyr og terrengdekkende myr
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark
  • Svak kilde og kildeskogsmark
  • Åpen myrflate
  • Flommyr, myrkant og myrskogsmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Hele populasjonen påvirkes (> 90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.