Søk Rødliste Med rammer

NTSitticus saltator

springhopper

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sitticus saltator
NT
Edderkoppdyr
B2a((i))b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 2000 km²

Ja, trolig

Fylkesforekomster

Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

I likhet med Sitticus distinguendus er S. saltator forbundet med sandstrender i kystnære lokaliteter. Det finnes kun få funn fra våre naboland, noe som sannsynliggjør at arten kun finnes på egnede lokaliteter langs Sørlandskysten og rundt Oslofjordområdet. Når mørketall for forekomst påregnes vurderes arten som NT etter kriteriene B2a((i))b(iii), B1- kriteriet utelates på grunn av lite kunnskap om utbredelsen. Habitatet i utbredelseområdet er under sterkt press fra menneskelige aktiviteter.

Ingen nye registreringer siden 2006.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark
 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark  > masseuttaksområder
  • grustak
  • sandtak

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Infrastruktur (veier, broer, flyplasser mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Industri/næringsutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Kun i fremtiden
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
 • Klausen, F. E. 1974. Spiders new to Norway. Norsk ent. Tidskr. 21: 191-194