Søk Rødliste Med rammer

DDSisyra jutlandica

mørktuppsvampflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er foreløpig kun funnet på én lokalitet i Norge: én larve fra Kjempetjenn, Froland, Aust-Agder 18.VIII.2002, leg./det. K.M. Olsen. Prøven ble bestemt først i 2009. Lokaliteten er omtalt hos Solvang (2003). Arten er imidlertid også oppgitt som forekommende i Norge tidligere (Whittington 2002), men dette har vist seg å egentlig være dyr som kommer fra Danmark (A.E. Whittington/K. Bland in litt. (via L.O. Hansen)). På grunn av mye usikkerhet om artens status i Norge settes den i denne omgang til DD.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsdyr
  • ytre vev hos akvatiske invertebrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Andre : Et nedlagt sagbruk ligger like ved den eneste kjente lokaliteten, og fra denne er det dumpet mye sagmugg i og ved tjernet.

Referanser

 • Solvang R. 2003. Kartlegging av naturtyper i Froland kommune 2000-2002. Asplan Viak-rapport 15.03.2003. 100 s.
 • Whittington A.E. 2002. Resources in Scottish neuropterology. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungariae 48 (Suppl. 2): 371–387