Søk Rødliste Med rammer

NTSisyra dalii

ribbesvampflue ribbesvampfluge

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sisyra dalii
NT
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
B2a(i)
NT

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 500 km²

Ja

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Bare kjent fra tre lokaliteter, se nedenfor. Vi vet ikke om arten fremdeles finnes i de to eldre lokalitetene, men den har vært ettersøkt ved en anledning ved Tau, uten gjenfangst. Relativt stor limnologisk aktivitet i aktuelle habitater har ikke gitt nyere funn, og arten finnes antagelig på et meget begrenset antall lokaliteter. De voksne dyrene oppholder seg oftest i tett vegetasjon av (svart)or og viere som henger over vannflaten, mens larvene lever i og på ferskvannssvamper. Sisyra dalii rødlistes i henhold til IUCN-kriteriene i kategori NT.

Tau, Strand, Rogaland, leg E. Strand (Tjeder 1943; dyret står i ZMO, men har ingen flere opplysninger)
Skjeveland, Sandnes, Rogaland 29.VI.1936, leg. F. Jensen (Solem (1969) gir disse opplysningene med referanse til Tjeder (1946), men de er ikke å gjenfinne der; han sier også at den kun er funnet én gang tidligere i Norge, hvilket må bety at han har oversett eller underkjent funnet fra Tau. De seks dyrene står i ZMO, og datoen stemmer overens med Solem (1969))
Berbyelva, Halden, Østfold 08.VIII.1968, leg. J.O. Solem (Solem 1969)

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • Ferskvann
  • Elveløp
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn  > uorganisk bunn
  • mellomfast sedimentasjonsbunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Hardbunn
  • stille vann-meget svak energi
 • Flomsonesystemer
  • Flomskogsmark
   • Dominans  > Lauvtrær
    • edellauvtrær
 • Ferskvann  > organisk substrat  > levende ferskvannsdyr
  • ytre vev hos akvatiske invertebrater

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Solem, J.O . 1969. Sisyra dalii McLachlan (Neuroptera, Planipennia) i Norge Norsk Entomologisk Tidsskrift. 16: 85-86
 • Tjeder, B. 1943. Revision of the Norwegian Neuroptera and Mecoptera recorded by W.M. Schøyen. Norsk Entomologisk Tidsskrift 6: 133–139
 • Tjeder,B. 1945. Catalogus neuropterorum et mecopterorum Norvegiae. Norsk Entomologisk Tidsskrift. 7: 93-98
 • Weissmair W. 1999. Präimaginale Stadien, Biologie und Ethologie der europäischen Sisyridae (Neuropterida: Neuroptera). Stapfia 138: 101–128