Søk Rødliste Med rammer

VUSinga nitidula

elveglansvever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Singa nitidula
VU
Edderkoppdyr
D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

En nylig oppdaget hjulvever som per i dag kun er kjent fra Midtre Gauldalen langs Gaula i Sør-Trøndelag. Arten ble funnet i tett urtevegetasjon langs elvebredden og var relativt tallrik, men meget lokal. Det finnes sannsyligvis et betydelig mørketall når det gjelder forekomst og utbredelse, men etter alt å dømme oppter den kun langs større elver og muligens tilknyttede vann og innsjøer. Hovedforekomsten ligger åpenbart langs de store Trøndelagselvene og forekomstene må karalteriseres som fragmenterte og lokale. På grunn av artens sene oppdagelse og det at kun ett funnsted er kjent vurderes arten som VU etter kriteriet D2.

Ingen nye funn i perioden 2006 - 2010.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • Flomsonesystemer
  • Flomskogsmark
  • Åpen flomfastmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Irrigasjon
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Aakra, K. 2000. Noteworthy records of spiders (Araneae) from central regions of Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 153-162