Søk Rødliste Med rammer

DDSialis sibirica

sibirmudderflue

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Sialis sibirica
DD
Nebbfluer, kamelhalsfluer, mudderfluer, nettvinger
DD

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Vi kjenner til fem norske lokaliteter for Sialis sibirica, se nedenfor. Fra Sverige er bare ett funn kjent, mens det foreligger noen flere fra Finland. Ellers finnes den spredt helt øst til Japan. Hunnene legger store mengder egg på gress nær vann. Larvene, som er akvatiske, lever som rovdyr på bunnen. Larvene forlater vannet når de er utvokste, antakelig etter to år, for å forpuppe seg og formere seg som kortlevde voksne. Det er ukjent om de voksne tar til seg føde. Vi har ikke god nok kunnskap om denne arten til å kunne foreta en tilfredsstillende rødlistevurdering, og kan ikke utelukke noen av kategoriene mellom LC og CR. Arten føres derfor i kategori DD.

Porsanger, Finnmark uten årstall, leg. Schøyen (Tjeder 1943; usikkert hvorfor Aagaard og Hågvar (1987) ikke har med denne)
Kistrand, Porsanger, Finnmark VI.1908, leg. J. Sparre-Schneider (Tjeder 1943)
Rustekjos, Tana, Finnmark 01.VIII.1960, leg. J. Økland (ZMO, det K.M. Olsen 2009)
Biedjovággi, Nordreisa, Troms 30.VI.1972, leg. A. Lillehammer/J. Brittain (ZMO, det. K.M. Olsen 2009)
Limgambergtjern, Sør-Varanger, Finnmark 04.IX.2005, leg. V.A. Yakovlev (Yakovlev 2009, supplert med pers. medd. fra forfatteren)

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • Ferskvann  > Elveløp
  • klart vann
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk  > Bløtbunn
  • organisk bunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale

Påvirkningsfaktorer

 • Ukjent
  • Ukjent
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aagaard, K.,Hågvar, S. 1987. Sjeldne insektarter i Norge 1. Økoforsk Utredning. 6
 • Bjelke, U. 2007. Sialis sibirica ArtDatabanken, SLU 2007-09-10: 1 s.
 • Tjeder, B. 1943. The Neuroptera and Mecoptera of Northern Norway (Nordland, Troms and Finnmark). Tromsø Museums Årshefte Naturhistorisk Avd. Nr. 25 63 (2): 1-12
 • Yakovlev V.A. 2009. The fauna and distribution of alderfly larvae (Sialidae, Megaloptera) in Northern Fennoscandia and its dependence on natural and anthropogenous factors. Inland Water Biology 2 (3): 193–198