Søk Rødliste Med rammer

NTScutisotoma subarctica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scutisotoma subarctica
NT
Spretthaler
A2ac+4c

Artsinformasjon

> 50 %

25 - 50 %

> 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Direkte observasjoner (a) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kun kjent fra skandinaviske høyfjell og nordlige deler av Vest-Sibir der den er knyttet til fuktmarker langs snøleier og overrislingsmarker med kaldt smeltevann. Den er antagelig utbredt langs hele fjellkjeden, med en luke i Trøndelag. I Sør Norge finnes den stort sett over 1.300 m, i Nord Norge unntaksvis på lavere nivåer. Redusert forekomst av permanente snøleier vil fragmentere artens leveområder. Arten vurderes etter A-kriteriene som går på effekten av klimaendringer.

Hovedhabitat

 • Is, snø og breforland
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • høgalpin sone
  • mellomalpin sone
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart kontinental seksjon
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Is, snø og breforland  > Breforland og snøavsmeltingsområde
  • koloniseringsfasen
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • permafrostmark
  • flytjordsmark
 • Landskap  > Ås- og fjelltopplandskap
  • Kupert høyfjellslandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Klimatiske endringer
  • Andre : Opphør av permanente snøleier i høgfjellet innskrenker artens leveområder.
 • Klimatiske endringer  > Regionale
  • Endringer i nedbørsmengde
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
  • Temperaturendring
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Babenko, A. & A. Fjellberg 2006. Collembola Septentrionale. A catalogue of springtails of the Arctic regions. KMK Scientific Press, Moscow. 190 pp.
 • Fjellberg, A. 1976. Collembola from mountains in South Norway Norwegian Journal of Entomology 23: 127-137
 • Fjellberg, A. 1988. The collembole fauna of Troms and Finnmark, North Norway (Collembola) Fauna norvegica Serie B 35: 5-20
 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.