Søk Rødliste Med rammer

VUScotophaeus quadripunctatus

firprikkmuseedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scotophaeus quadripunctatus
VU
Edderkoppdyr
A2c; D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Som den andre arten i denne slekten har Scotophaeus quadripunctatus heller ikke vært tatt i Norge siden 1904 (Oslo, Esmark) og siden habitatet er det samme er det er nærliggende å tro at de samme faktorene som spiller inn. Arten vurderes derfor også som VU etter kriteriene A2c og D2. Det bør her nevnes at beleggseksemplarer av begge Scotophaeus-artene ikke finnes i norske museer og en vis tvil eksisterer når det gjelder artsidentifikasjonen for begge artene.

Også denne arten er rapportert ved hjelp av Artsobservasjoner sidne 2006; fra Sarpsborg i Østfold. Det er også et annet funn fra Gjerstad kommune (Glenn Halvor Morka). De nye funnene ti tross, totalanatllet av funn er fremdeles så lite at tidligere vurdering og rødlistekategori beholdes. Det er sannsynlig at rødlistestatusen til begge Scotophaeus-arter bør vurderes når flere funn registreres og en vet mer om habitatkravene. Så langt er begge artene kun funnet innendørs.

Hovedhabitat

 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • boligutbyggingsområder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Opphørt drift
  • Endret bygningstruktur
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Forbedret hygiene innendørs
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • . Edderkoppkroken
 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Strand, E. 1904. Die Dictyniden, Drassiden, Clubioniden und Ageleniden der Collet'chen Spinnensamlung. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1904: 1-16