Søk Rødliste Med rammer

VUScotophaeus blackwalli

husmuseedderkopp

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scotophaeus blackwalli
VU
Edderkoppdyr
A2c; D2
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

Helt ukjent

A-kriterie

30 - 50 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten er ikke rapportert fra Norge siden 1904 (Kristiansand). Den er normalt assosiert med bygninger, men de nøyaktige habitatspreferanser i Norge er ikke kjent. Det er mulig at det finnes et betydelig mørketall, men det er påfallende at ingen andre eksemplarer har blitt innfanget fra bygninger i løpet av disse 100 år, spesielt ettersom mange andre arter som normalt holder til i bygninger rapporteres hvert år. Det kan derfor virke som om nedgangen til denne arten er reell og betydelig. Det er mulig at påvirkning av andre antroprokore arter (som Tegnearia-artene) kan ha en negativ effekt. Den vurderes følgelig som VU etter kriteriene A2c og D2.

ifølge Artsobservasjoner er denne arten rapportert en gang siden 2006, fra Evje og Horness kommune, men status til arten i Norge er fremdeles usikker. Tidligere rødlistekategori endres ikke.

Hovedhabitat

 • Konstruert fastmark

Naturtyper

 • Konstruert fastmark  > Konstruert fastmark
  • boligutbyggingsområder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Endret bygningstruktur (mangel på høyløer, staller, jordkjellere, rest mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Opphørt drift
  • Endret bygningstruktur
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Annen påvirkning på habitat
  • Forbedret hygiene innendørs
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Strand, E. 1904. Die Dictyniden, Drassiden, Clubioniden und Ageleniden der Collet'chen Spinnensamlung. Forh.Vidensk.Selsk.Krist. 1904: 1-16