Søk Rødliste Med rammer

NTScirpus radicans

buesivaks bogesivaks

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scirpus radicans
NT
Karplanter (Norge)
D2
VU

Artsinformasjon

10

< 1 %

< 1 %

> 90 %

C, D og E-kriterier

< 40 km² eller ≤ 0 lokaliteter

Oppsummering

Endret (ny eller annen) kunnskap

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Buesivaks (Scirpus radicans) vurderes som nær truet (NT, en nedgradering fra sårbar VU i 2006-rødlista) fordi den bare er kjent fra tre lokalitetsgrupper i Sørøst-Norge, i Vf Larvik ved Gjønnesvatnet og ved Lågen ved Gloppe (se Tangvald & Lye 1976, først dokumentert i 1993-2004, angitt langs en strekning på 17,7 km, dvs. 5 forekomstruter), og i Te Notodden ved Heddalsvatnet (kjent fra 1868) og Sauherad Evjuvatnet (funnet 2003, Grimeland & Vevle 2005). Arten er knyttet til vasskanter og sump, noe næringsrikt, men ikke baserikt. Nyfunnene tyder på at arten er i ekspansjon i Norge. Grimeland & Vevle (2005) antyder fuglespredning. Den er ikke systematisk ettersøkt og kan forekomme flere steder, spesielt ved Lågen. Den er bare sårbar fordi den fortsatt er svært sjelden. Det kan tenkes at arten er i ekspansjon. Arten behandles hos Fægri & Danielsen (1996) med et foreldet kart.

Buesivaks har en eurasiatisk utbredelse.

Hovedhabitat

 • Flomsonesystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
 • Flomsonesystemer  > Flomskogsmark
  • leir- og siltbunn
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-sedimentasjonsflommark
  • leirflommark

Referanser

 • Fægri, K. & Danielsen, A. 1996. Maps of distribution of Norwegian vascular plants. III. The southeastern element. Fagbokforlaget, Bergen. 129 + 40 s.
 • Grimeland, G. & Vevle, O. 2005. Bogesivaks Scirpus radicans i Sauherad, Telemark. Blyttia 63: 168-171
 • Tangvald, G. & Lye, K.A. 1976. Scirpus radicans funnet i Vestfold. Blyttia 34: 113-120