Søk Rødliste Med rammer

NTSchoenus ferrugineus

brunskjene ruostaluktáš

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Schoenus ferrugineus
NT
Karplanter (Norge)
A4bc; B2b(iii)
NT

Artsinformasjon

10

5 - 25 %

5 - 25 %

50 - 90 %

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

B-kriterie

< 500 km²

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Brunskjene (Schoenus ferrugineus) vurderes som nær truet (NT) fordi arten er i tilbakegang på grunn av desimering av voksesteder. Voksestedene arten er knyttet til har vært og er særlig utsatt for utgrøfting og nedtapping, både for jordbruksformål og fordi disse gir høgbonitets skogsmark. Arten er knyttet til ekstremrikmyr og tilsvarende vegetasjon på bekke- og tjønnkanter og i kystlynghei (skjellsand). Den er utbredt i kalkområder over store deler av landet nord til No Beiarn. Funnfrekvensen etter 1990 antyder ingen sterk tilbakegang (12,7 %, mot normalt 20,4 %), men dette skyldes en lang rekke nyfunn, spesielt i Hordaland og Nordland. I andre deler av landet er det praktisk talt ikke funn eller annen dokumentasjon senere enn 1960- og 1970-tallene, bl.a.i jordbruksdistrikter i Oppland, Jæren, og omtrent hele Trøndelag (bortsett fra Hitra, Frøya og delvis Midtre Gauldal, G. Gaarder pers. medd.). Dette kan skyldes nedbygging, delvis også at arten ikke lenger samles fra kjente lokaliteter. G. Gaarder påpeker at grøfting av rikmyr fortsatt skjer i områder der arten forekommer, f.eks. i Nordland.

Brunskjene er utbredt i Europa og langs kysten av Nord-Afrika (Marokko, Algerie og Tunis), men med spredte forekomster østover nesten til Mongolia.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Våtmarkssystemer  > Natur-våtmark  > Åpen myrflate  > ekstremt mineralnæringsrik
  • myrflate-fastmatte
 • Kulturmark  > Kystlynghei
  • kalkkystfukthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Lyngbrenning
   • Tidspunkt
    • Opphørt (kan inntreffe igjen)
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)