Søk Rødliste Med rammer

VUScaphaphorura arenaria

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Scaphaphorura arenaria
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er en typisk sandmarksart, hos oss bare funnet på seks strandenglokaliteter på kysten mellom Tjøme og Randaberg. Ellers i Europa har den en vid utbredelse, også fra sandområder inne på kontinentet.  Siden den lever litt opp fra stranda, inne på områder som er sterkt utsatt for slitasje og annen påvirkning fra mennesklig bruk, er den mer utsatt enn arter som lever ute på forstranda eller i sanddyneområdet der faunaen er tilpasset et naturlig forstyrrelsesregime. Arten vurderes derfor etter B-kriteriene i det vi antar at den kan være i tilbakegang pga. habitatslitasje, fragmentering. og endret arealbruk.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Fjæresone-skogsmark
  • veldrenert fjæresone-skogsmark
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Sanddynemark

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184