Søk Rødliste Med rammer

NTSalticus zebraneus

harlekinsebrahopper

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Salticus zebraneus
NT
Edderkoppdyr
B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii)
NT

Artsinformasjon

1 - 5 %

< 1 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 40000 km²

< 4000 km²

≤ 10

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Også Salticus zebraneus er kun kun kjent fra et fåtalls funn i Oslofjordsområdet. Igjen er mørketallene for forekomst nok betydelige, men det synes klart at arten er en av flere som er begrenset til Oslofjordsområdet og i hvert fall deler av Sørlandskysten. Arten finnes på urtevegetasjon, busker og trær i ulike habitater. Arten vurderes som NT etter kriteriene B1a(ii)b(iii)+2a(ii)b(iii).

Arten er siden 2006 funnet på Fornebu, Bærum kommune (se Artsobservasjoner), men dette funnet får ikke innvirkning på tidligere rødlistevurdering og tidligere kategori beholdes.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
 • Kulturmark
  • Kulturmarkseng
   • Dominans
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Ukjent
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Hauge, E. & Hansen, L. O. 2000. New records of spiders (Araneae) from the Oslofjord area, SE Norway. Norwegian journal of Entomology. 47: 73-75
 • Hauge, E. 1989. An annotated check-list of Norwegian spiders . Insecta Norvegia. 4: 1-40
 • Waaler, P. F. 1967. A collection of spiders from Son, Norway. Norsk ent. Tidskr. 14: 91-93