Søk Rødliste Med rammer

VUSaaristoa firma

hjertemattevever

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Saaristoa firma
VU
Edderkoppdyr
B2a(i,ii)b(iii)
VU

Artsinformasjon

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

B-kriterie

< 2000 km²

Ja

≤ 5

Fylkesforekomster

Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Antatt
Kjent
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Denne arten ble oppdaget ganske nylig og er kun kjent fra Vestlandet. Lenge var dette de eneste fennoskandiske funn, men arten har nettopp blitt funnet i Sverige. Habitatet varierer endel, men fuktige og mørke lokaliteter som skoger, huleinnganger og lignende ser ut til å være fellesnevneren. Det virker som om denne arten opptrer meget lokalt og sporadisk og selv om det potensielle utbredelseområdet er stort (lavlandet i Sør-Norge) og forekomstmørketallene er store vurderes arten som VU etter kriteriene B2a(i)b(iii). B1-kriteriet brukes her ikke fordi totalutbedelsen er vanskelig å anslå basert på dagens kunnskap.

Arten er siden 2006 funnet på to lokaliteter i Rogaland av Harald Løvbrekke. i Klepp kommune (Løvbrekke 2009) og Sola kommune (Artsobservasjoner). En ny vurdering etter  B2a(i,ii)b(iii)-kriteriene er foretatt på grunnlag av disse nye funnene og arten kommer fremdeles ut som VU.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
   • Dominans
    • Bartrær
    • Lauvtrær

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Flatehogst
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Treslagskifte
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Skogplanting
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Aakra, K. & Hauge, E. 2000. Provisional list of rare and potentially threatened spiders (Arachnida: Araneae) in Norway including their proposed Red List status. NINA Fagrapport. 42: 1-38
 • Aakra, K. 1998. Epigeic spiders of the island of Askøy, western Norway. Cand. scient Thesis Universitetet i Bergen. 148 sider
 • Harald Løvbrekke 2009. Noen edderkoppfunn fra Rogaland og Vest-Agder 2008-2009. Insekt-Nytt 34 (4): 13-19