Søk Rødliste Med rammer

VURoncus lubricus

gressmosskorpion grassmosskorpion

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Roncus lubricus
VU
Edderkoppdyr
D2

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Oppsummering

Arten nyoppdaget eller nybeskrevet for landet

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Kun kjent fra Remmendalen i Halden, hvor den ble tatt i noen eksemplarer i fallfeller på slutten av 1990-tallet (Olsen 2008). Gjensøk på lokaliteten i 2010 viste at arten var relativt tallrik (F. Ødegaard upubl. data). Dette er eneste funnsted i Skandinavia for arten, men den forekommer også i Storbritannia. Ingen åpenbare trusler mot denne arten, men den er opplagt klimatisk begrenset i Skandinavia, og kan trues av tilfeldige inngrep eller hendelser. Vi antar at antall forekomster er mindre enn fem.

Hovedhabitat

 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fastmarksskogsmark
  • Fastmarksskogsmark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • tørr lite omdannet råhumus
 • Terrestrisk  > levende planter
  • mosesubstrater
 • Terrestrisk  > dødt plantematerial  > ingen eller svak modifisering
  • strøfall på skyggefulle steder

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)
  • Utbygging/utvinning
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Olsen, K.M. 2008. Marklevende småkryp i Østfold - status 2008 Biofokus-rapport 2008-5 15s