Søk Rødliste Med rammer

CRRana lessonae

damfrosk

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rana lessonae
CR
Amfibier, reptiler
B1b(iii)c(v)+2b(iii)c(v); C2a(i,ii)b; D1
CR

Artsinformasjon

5

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

Helt ukjent

B-kriterie

< 100 km²

< 10 km²

C, D og E-kriterier

Totalt < 250 individ, > 90 % i en delpopulasjon

Totalt < 250 individ, ≥ 10 x fluktasjon

50 reproduserende individ

Fylkesforekomster

Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Rana lessonae i Norge finnes så langt vi vet bare i 2-3 små tjern i Aust-Agder. Fiskespredning (2000-2001) utryddet nesten bestanden i den ene lokaliteten. Reproduksjonen svikter i dårlige sommere. Biotopforbedrende tiltak gjøres nå for å bevare og styrke artens status. (En innført bestand av polske R. lessonae finnes i Rogaland. Den er ikke blitt vurdert her.) 

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Klart oseanisk seksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • fuktige substrater
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Referanser

 • Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997. Preliminært amfibieatlas. NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat. 1997-8: 1-62
 • Dolmen, D. 1996. Damfrosk, Rana lessonae Camerano, oppdaget i Norge Fauna (Oslo) 49: 178-180
 • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler Bli med ut! 9: 1-77