Søk Rødliste Med rammer

NTRana arvalis

spissnutefrosk

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Rana arvalis
NT
Amfibier, reptiler
A2c+3c
NT

Artsinformasjon

6

Livskraftig (LC)

< 1 %

< 1 %

50 - 90 %

Bern II

A-kriterie

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

15 - 30 %

Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Rana arvalis er relativt vanlig i Østfold og Akershus og finnes også i sørlige Hedmark og rundt Oslofjorden til Skien. Noen få funn eksisterer fra Sørlandet. På grunn av forsurning og gjenfylling av dammer (30% på 10 år i kulturlandskapet), har arten gått tilbake, og bestanden bør overvåkes.

Hovedhabitat

 • Ferskvannssystemer
 • Våtmarkssystemer
 • Flomsonesystemer
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner
  • Boreale og alpine områder
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Ferskvann  > Innsjø
  • klart vann
  • humøst vann
 • Ferskvannssystemer
  • Naturbunn
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn
  • Eufotisk
 • Ferskvannssystemer  > Naturbunn  > Eufotisk
  • Bløtbunn
  • Hardbunn
 • Ferskvann
  • organisk substrat
 • Ferskvann  > organisk substrat
  • dødt organisk materiale
 • Terrestrisk  > finere uorganiske substrater på land
  • fuktige substrater
 • Terrestrisk
  • organisk jord

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Mudring, dumping og utfyllinger i strandsonen
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Gjennfylling av dammer, bekkelukking og tørrlegging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > Terrestrisk
  • Næringssalter og organiske næringsstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Forurensing  > I vann
  • Næringssalter og organiske næringstoffer
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Dolmen, D. & Strand, L.Å. 1997. Preliminært amfibieatlas. NTNU Vitenskapsmuseet Zoologisk Notat. 1997-8: 1-62
 • Dolmen, D. 2008. Distribution, habitat ecology and status of the moor frog (Rana arvalis) in Norway Zeitschrift für Feldherptologie Suppl. 13: 167-178
 • Dolmen, D. 2008. Norske amfibier og reptiler Bli med ut! 9: 1-77