Søk Rødliste Med rammer

VUPsophus stridulus

klapregresshoppe klapregrashoppe

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Psophus stridulus
VU
Rettvinger, kakerlakker, saksedyr
B1a(i)b(ii,iii,iv)+2a(i)b(ii,iii,iv)
VU

Artsinformasjon

< 1 %

< 1 %

10 - 50 %

B-kriterie

< 20000 km²

< 2000 km²

Ja

Kvalitet og/eller areal av artens habitat (iii) Antall lokaliteter eller delpopulasjoner (iv)

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er knyttet til varme, sørvendte tørrenger, gjerne kulturenger, ofte med bratt helling. Den kan også til tider opptre på brannflater, men er ikke påvist på slike i Norge. På en lokalitet opptrer arten i åpen furuskog på sandgrunn. Mange av de eldre lokalitetene har gått ut, særlig i Oslofjordsområdet, og få nye påvises. Rundt halvparten av funnene er eldre funn, gjerne mer enn 50 år gamle. Mange av disse lokalitetene bør kontrolleres.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Berg, ur og andre grunnjordsystemer
 • Fastmarksskogsmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg
  • bergknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Nakent berg  > bergknaus
  • rikknaus
 • Berg, ur, grunnjordsystemer  > Åpen grunnlendt naturmark i lavlandet  > veldrenert  
  • grunnlendt kalkmark
  • kalkfattig grunnlendt mark
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark
  • svært tørkeutsatt mark
   • Dominans  > Bartrær
    • furu
 • Terrestrisk  > levende planter
  • enfrøbladete på varme steder
 • Landskap
  • Fjord- og dallandskap

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning fra stedegne arter
  • Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Oppdyrking
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogbruk/avvirkning
  • Skogsbilveier
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Skogreising/treplantasjer
  • Skogbrannslukking/gjenplanting av brannflater
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Langsom, men signifikant, reduksjon (< 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Turisme/rekreasjon (parker, idrettsanlegg, stier/løyper mm.)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Ukjent
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
  • Vindkraftutbygging
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Holst, K.T. 1986. The Saltatoria of Northern Europe. Fauna Entomologica Scandinavica. 16: 1-126
 • http://www.faunaeur.org/
 • http://www.nhm.uio.no/norort/index.html