Søk Rødliste Med rammer

NTPseudorchis albida

hvitkurle kvitkurle

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pseudorchis albida
NT
Karplanter (Norge)
A4bc
VU

Artsinformasjon

10

1 - 5 %

1 - 5 %

50 - 90 %

CITES II

A-kriterie

15 - 30 %

Egnet bestandsindeks for arten (b) Redusert forekomstareal, utbredelsesområde og/eller forringet habitatkvalitet (c)

Oppsummering

Endrete kriterier eller tilpasning til regler

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Kjent
Antatt
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvitkurle (Pseudorchis albida s. str.) vurderes, under noe tvil, som nær truet (NT); alternativet er å vurdere den som sårbar (VU). Arten er i tilbakegang og dens voksesteder er truet (gjengroing). Arten er hovedsakelig knyttet til noe baserik beitemark, slåtteeng og skog. Den er funnet over store deler av Norge (mangler i Østfold, Akershus og Vestfold) og har fortsatt gode populasjoner i noen av fylkene der den er funnet. I Hordaland er den nesten helt borte fra lavlandet (nesten alt som finnes av kvitkurle er knyttet til fjellet som fjellkvitkurle, og den er vanlig. I høgtliggende strøk i Rørosområdet (nordre Hedmark, sørøstre Sør-Trøndelag) er arten fortsatt ganske hyppig i åpen høgstaude-bjørkeskog, lenge etter at utmarkbeite har opphørt (R. Elven observ.). Det har imidlertid vært en markert tilbakegang i forekomster i enger og beiter i låglandet nord til Trøndelag, men denne tilbakegangen fant stort sett sted før inneværende vurderingsperiode (3 generasjoner, anslått til 30 år). Artens kategori er derfor endret fra sårbar (VU, 2006-rødlista). Holtan & Grimstad (2001) diskuterer situasjonen på Sunnmøre, der noen av de største forekomstene i Norge er i dag. De påpeker tilbakegangen i kulturlandskapet, men at arten synes å ha trygge og stabile forekomster i lite kulturpregete vegetasjonstyper.

Situasjonen i Norge og Sverige synes å være markert forskjellig for denne arten. I Sverige vurderes den som sterkt truet (EN) med lite utbredelsesområde og lite forekomstareal. I Norge er fortsatt utbredelsesområdet rundt 300.000 kv.km. og med minst 100-200 kjente gjenværende forekomster. Den synes heller ikke å være i tilbakegang på skog- og enghabitater i fjelldalene, vestpå eller nordpå. 

 

Kvitkurle er europeisk, med utbredelse fra Skandinavia sør til fjell i Mellom- og Sør-Europa. Den har vært mye forvekslet med sin nære slektning fjellkvitkurle (P. straminea) som er amfi-atlantisk.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
 • Fastmarksskogsmark
 • Arktisk-alpine jorddekt fastmark
 • Kulturmark

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • lavalpin sone
  • nordboreal sone
  • mellomboreal sone
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
  • Klart oseanisk seksjon
  • Sterkt oseanisk seksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Kystnær grus- og steinmark
  • krattfase
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • etablert/brun dyne
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > veldrenert mark
  • kalklågurtskogs
   • Dominans
    • Bartrær
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
  • lågurtskog
 • Fastmarksskogsmark  > Fastmarksskogsmark  > frisk mark  > fuktmark
  • kalkhøgstaudeskog
   • Dominans  > Bartrær
    • gran
   • Dominans  > Lauvtrær
    • boreale lauvtrær
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksintensitet
    • svært ekstensiv aktuell bruk
    • ikke i bruk
   • Tilstand relatert til aktuell bruk på mark/bunn formet av hevd  > Aktuell bruksform
    • beite
  • høgstaudeskog
 • Arktisk-alpin fastmark  > Fjellhei og tundra  > leside
  • kalklågurt-lesideeng
  • lågurt-lesideeng
 • Kulturmark  > Kulturmarkseng  > engkant
  • kulturmarkskalkkant
  • lågurtkulturmarkskant
 • Kulturmark  > Boreal hei
  • boreal kalkhei
  • boreal kalkfukthei

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Opphørt/redusert drift
  • Slått
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)
  • Beite
   • Tidspunkt
    • Kun historisk
   • Omfang
    • Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Rask reduksjon (> 20% over 10 år eller 3 generasjoner)

Referanser

 • Holtan, D. & Grimstad, K.J. 2001. På jakt etter kvitkurle Leucorchis albida L. ssp. albida på Sunnmøre. Blyttia. 59: 22-30