Søk Rødliste Med rammer

DDPseudanurophorus psammophilus

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Pseudanurophorus psammophilus
DD
Spretthaler

Artsinformasjon

> 50 %

< 1 %

50 - 90 %

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Det foreligger kun ett funn fra en Dryas-rabbe på ei strandeng på Lille Follesøya i Skjærvøy, Troms (Fjellberg 2007).  Arten er nylig (2009) funnet i flere prøver fra tørre habitater på Edgeøya (Svalbard). Dette indikerer en nordlig utbredelse. Arten er beskrevet relativt nylig (2002, fra Tuva i Russland) og er derfor lite kjent. Inntil videre bør den settes i kategorien DD.

Hovedhabitat

 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • nordboreal sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer
  • Kystnær grus- og steinmark

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Masseuttak (leire, sand og grustak)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ubetydelig/ingen nedgang

Referanser

 • Fjellberg, A. 2007. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part 2: Entomobryomorpha and Symphypleona Fauna Entomologica Scandinavica 42: 1-264.