Søk Rødliste Med rammer

VUPsammophorura gedanica

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Psammophorura gedanica
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

25 - 50 %

25 - 50 %

50 - 90 %

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Antatt
Kjent
Antatt
Kjent
Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er en økospesialist som lever interstitielt på strender med finsand (morfologiske tilpasninger: svært tynn og langstrakt kropp, korte bein). Kjent fra en lokalitet på Jomfruland (Telemark), to lokaliteter i Vest Agder (Lomsesanden), en i Rogaland (Brusand) og en på Møre-kysten (Farstadsanden i Fræna). Ellers bare fra den polske Østersjøkysten. Det er gjort mange innsamlinger i denne naturtype, og arten burde være funnet flere steder dersom den er vanlig utbredt. Slitasje og evt. forurensning som følge av mennesklig bruk av strandområdene er en trussel mot arten. Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene.

Hovedhabitat

 • Fjæresonesystemer
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Overgangsseksjon
  • Svakt oseanisk seksjon
 • Fjæresonesystemer  > Mellomfast eller løs bunn
  • Stein-, grus- og sandstrand
 • Kysttilknyttede fastmarkssystemer  > Sanddynemark
  • erodert dyne

Påvirkningsfaktorer

 • Menneskelig forstyrrelse
  • Rekreasjon/turisme
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • Minoriteten av populasjonen påvirkes (< 50%)
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Motorferdsel
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184