Søk Rødliste Med rammer

VUProtaphorura boedvarssoni

Norsk rødliste for arter 2015

Denne siden viser Norsk rødliste for arter 2010. Den oppdaterte rødlisten finnes på http://www.artsdatabanken.no/Rodliste

Rødlistevurdering

Protaphorura boedvarssoni
VU
Spretthaler
D2

Artsinformasjon

5 - 25 %

< 1 %

Helt ukjent

C, D og E-kriterier

< 20 km² eller ≤ 5 lokaliteter

Fylkesforekomster

Kjent
Kjent
Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge

Kriteriedokumentasjon

Arten er kjent fra nordlige deler av Russland, Polen, Sverige, Danmark og Norge. Hos oss kun to funn i fuktige habitater ved bredden av Mjøsa (Biri) og fra Eikeren i Vestfold, men mørketallene kan være store. Denne type habitat ser ut til å være det foretrukne også utenfor Norge. Innsjøbredder i lavlandet er utsatt for mange typer påvirkning som kan slå negativt ut for arten (utfylling og andre tekniske inngrep, forurensning). Den vurderes foreløpig etter D-kriteriene (få lokaliteter).
.

Hovedhabitat

 • Våtmarkssystemer

Naturtyper

 • På land og i ferskvann  > Bioklimatiske soner  > Boreale og alpine områder
  • sørboreal sone
  • boreonemoral sone
 • På land og i ferskvann  > Bioklimatisk seksjoner
  • Svakt kontinental seksjon
  • Overgangsseksjon
 • Våtmarkssystemer
  • Natur-våtmark
 • Flomsonesystemer  > Åpen flomfastmark
  • sand-erosjonsflommark
 • Terrestrisk  > organisk jord
  • fuktig lite omdannet råhumus

Påvirkningsfaktorer

 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning i limnisk miljø
  • Oppdemming/vannstandsregulering/overføring av vassdrag
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Landbruk  > Jordbruk
  • Drenering (grøfting)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent
 • Påvirkning på habitat  > Habitatpåvirkning på ikke landbruksarealer (terrestrisk)  > Utbygging/utvinning
  • Deponering (dumping, utfyllinger og avfallsdeponier)
   • Tidspunkt
    • Pågående
   • Omfang
    • En ubetydelig del av populasjonen påvirkes
   • Alvorlighetsgrad
    • Ukjent

Referanser

 • Fjellberg, A. 1998. The Collembola of Fennoscandia and Denmark. Part I: Poduromorpha Fauna Entomologica Scandinavica 35: 1-184